tedas-ref-1

TEDAŞ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ PROJESİ

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAŞ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ PROJESİ
Eylül 2003
9 ay (Bitiş: Haziran 2004)

Projenin Kapsamı :

Ülkemiz enerji dağıtım sektöründe önemli görevler üstlenen TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.), Ekim 2002 tarihinde gerçekleştirdiği ihale ile bir Kurumsal Kaynak Planlaması projesini başlatmıştır. TEDAŞ Bilgi Yönetim Sistemleri (BYS) olarak adlandırılan bu projenin ana amacı; her geçen gün önemi artarak devam eden enerji dağıtım sektöründe, kurumsal kaynakların etkin planlanması, izlenmesi ve maliyet tasarrufu sağlanması bağlamında; çok katmanlı merkezi yapıda, Web tabanlı olarak işleyecek bilgi yönetim sistemlerini oluşturmak olarak ortaya konmuştur. Bu projenin gerçekleştirilmesi görevi Eylül 2003 tarihinde Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti.'ne verilmiştir.

Kurumsal Kaynak Planlaması, genel anlamda, orta ve büyük ölçekli kurumlar başta olmak üzere, ticaret sektörünün geri planda Sipariş Yönetimi, Finansal Muhasebe, Stok Kontrol, Depolama ve Dağıtım, Aktif Yönetimi, İnsan Kaynakları gibi bölümleri ile ön planda yer alan Satış ve Pazarlama Otomasyonu, Elektronik Ticaret ve Tedarik Sistemlerinin bir arada fonksiyonel organizasyonunu içermektedir.

TEDAŞ BYS projesi özelinde gerçekleştirilecek Kurumsal Kaynak Planlaması çözümü, TEDAŞ'a bağlı Elektrik Dağıtım Müessesesi ve bağlı ortaklıkların kullanacağı Genel Muhasebe BYS, Sabit Kıymetler BYS, Malzeme Yönetimi BYS ve İnsan Kaynakları (ve Bordro) BYS uygulamaları ile, bunların TEDAŞ bünyesinde geliştirilmekte olan ABONE.NET yazılımı ile entegrasyonunu kapsamaktadır.

Genel Muhasebe BYS, kurum faaliyetleri ile ilgili mali bilgilerin girilmesi, kanuni defterlere işlenmesi ve güncelleştirilmesi, yıl sonu işlemleri ve konsolidasyonun gerçekleştirilmesi, hesap analizlerinin esnek bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak bir muhasebe sisteminin kurulması, kurum bütçesinin gerçek faaliyet sonuçları ile karşılaştırılması, entegre mali sistemlere temel olabilecek bir sistemin kurulması ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Sabit Kıymetler BYS, kuruma ait birimlerde kayıtlı bulunan demirbaş ve taşınmaz tüm sabit kıymetlerin izlenmesi amacıyla bilgilerin girilmesi, güncellenmesi, sorgulanması, demirbaş (sabit kıymetler) defterine işlenmesi ve gruplandırılması imkanlarını sağlayacaktır. Malzeme Yönetimi BYS, kuruma ait birimlerde yıllık işletme ve yatırım malzeme taleplerinin izlenmesi, sipariş, satınalma, tahsis ve ambar hareketlerinin takip imkanlarını sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları ve Bordro BYS, memur ve sözleşmeli personel için sicil ve özlüklerin izlenmesi, personel hareketlerinin takibi ve terfi işlemlerinin izlenmesi, kadrolarının takibi, kadro bilgilerinin güncellenmesi; ayrıca personel ücret tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bordrolarının hazırlanması gereksinimlerini karşılayacaktır.

Bu proje sonucunda TEDAŞ,

 • İş süreçlerinde gözlenebilir bir hız artışı;
 • farklı alanlardaki değişik bilgileri, detaylı, güvenilir ve hızlı olarak elde edebilen,
  aynı zamanda dış sistemlerle entegre olarak işleyen bir bilgi yönetim sistemi;
 • etkin kurumsal kaynak planlaması;
 • zamanında ve doğru karar verme desteği

sayesinde maliyetlerinde önemli kazançlar ve verimlilik artışı gerçekleştirecektir.

Günümüzde kurumsal çözümler, Web üzerinden erişilebilen ve bilgi işlem bölümlerince merkezi olarak yönetilebilen çok yönlü, güvenilir ve yüksek performanslı platformlara ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüz yüksek rekabet ortamında e-iş (elektronik iş) olarak adlandırılan yeni iş modeli süreci; kesintisiz iş akışı, çok kısa yanıt zamanı, kullanım kolaylığı, etkin arayüzler, çok hızlı öğrenim, birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon, geliştirme kolaylığı ve düşük toplam sahip olma maliyeti gibi faktörleri zorunlu kılmaktadır.

Cybersoft, TEDAŞ BYS projesi çerçevesinde yazılım geliştirme ve uygulamaların işletilmesi süreçlerinde kendi geliştirmiş olduğu Aurora Yazılım Üretim Bandı'nı kullanacaktır. Aurora, açık ve standard bilgi teknolojilerine dayanan, servis temelli ve çok katmanlı mimari prensiplerine göre geliştirilmiş çekirdek altyapı bileşenleri, uygulama geliştirme ortamları, konfigürasyon, yükleme ve test yönetimini de içeren yazılım süreç yönetim modeli sunmaktadır.

Aurora, Cybersoft tarafından geniş bir teknolojik perspektif ile kurumların üst düzey e-iş gereksinimlerini daha düşük maliyetler ile karşılamak üzere geliştirilmiştir. Platform bağımsız tasarımı (J2EE, .NET ve CORBA temelli çalışabilmektedir) ve Web üzerinde iş tanımlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak sağladığı farklı yaklaşımı (HTML yerine XML) sayesinde kurumların mevcut bilgi sistemlerinin e-iş gereksinimlerini karşılamaya dönük transformasyon için gerekli yüksek çabayı ve zamanı en aza indirgeyerek, rekabet avantajı yaratmaktadır.

Kamu kuruluşları, web yaşam tarzının getirdiği gelişmelerden ve hizmetlerden en çok yararlanacak kurumlar olarak algılandığı zaman, bürokrasinin etkisini azaltmak ve kağıttan arınmış süreçlere geçişin öncülüğünü yapmak amacıyla; dijital iş dünyasına uyum ve Internet yaşam tarzını benimseyerek kurumsal iş süreçleri ve servislerini Web ortamına geçirmek kaçınılmaz ve e-devlet yolunda ilerlemenin bir şartıdır. Genel olarak e-devlet; devletin, kendi içindeki işleyişini, vatandaş ve şirketlerle iletişimini, vatandaş ve şirketlere sağladığı hizmetleri bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirmesidir.

TEDAŞ BYS projesi, uygulamaların Web üzerinde birbiri ile etkileşime girebildiği, bilgi tanımının standart ve ortak bir dil ile gerçekleştirildiği, dış sistemlerle entegre olabilen bir yapı üzerinde işleyecek olup, ülkemiz e-devlet oluşturma adımlarından önemli bir tanesini gerçekleştirmeye adaydır.

Projenin Özeti :

 • Kurumsal Kaynak Planlaması uygulaması
 • Web-tabanlı 4-katmanlı merkezi yazılım mimarisi
 • Aurora Yazılım Üretim Bandı
 • Java ortamı
 • Windows 2003 cluster yapısı
 • Oracle İVTYS
 • Teknik Eğitimler : UML Modelleme, Java, Aurora Platformu, İVTYS/SQL
 • BYS kullanıcı eğitimleri
 • Merkez donanımlarının temini