Ar-Ge-p

AURORA

Sanal Hiyerarşik Ağ Projesi (Tübitak - Teydeb)


Varolan bilgisayar ağları üzerinde Dinamik Yüklenebilen Servis Modüllerinin dağıtımı ve bu servislerin işletimi için gereken yüksek performanslı, ölçeklenebilen, güvenli ve kolay yönetilebilen bir Sanal Hiyerarşik Ağ tanımlanması ve bu ağ üzerine mesaj tabanlı bir orta katman uygulaması geliştirilmiştir.
Geliştirilen uygulama öncelikle varolan ağ yapısını yönetimi kolay, hat kapasitesini uygulamaya bağlı olarak en etkin şekilde kullanan ve kesintileri en aza indirgeyecek şekilde Sanal Hiyerarşik Ağ olarak tekrar tanımlamaya izin vermektedir. İş dağıtımını verimli bir şekilde yapabilmek için tasarlanan yeni ağ üzerinde iletişim mesaj tabanlıdır ve bunu sağlayan Mesaj Dağıtım Çekirdek Sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Mesaj Dağıtım Çekirdek Sisteminin görevi, Sanal Hiyerarşik Ağ'da bulunan servis noktalari arasinda çeşitli ihtiyaçlara (kalici, kural tabanlı, zamana bağlı vs) göre tanımlanmış mesaj tabanlı bir iletişim altyapısı sağlamasıdır.

(Aurora hakkında detaylı bilgi için)

CSASSESS

Cybersoft Süreç Değerlendirme Aracı


Bu projede amaç; kurum ve kuruluşların, kendi veya başka kuruluşları, organizasyonel veya iş geliştirme yönünden değerlendirmek (assesment) veya denetlemek (audit) amaçlı gerçekleştirecekleri çalışmalarda yardımcı araç olarak kullanabilecekleri, web tabanlı bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek olan bu uygulama ISO/IEC15504 (SPICE), CMM , CMMI (CMM Integration), ISO 9001:2008, gibi kalite standartlarına göre bir kuruluşun veya geliştirdiği bir projenin değerlendirmeye tabi tutulabilmesine imkan sağlamakla kalmayıp, plug-in teknolojisi desteği ile olası mevcut ya da ileride ortaya çıkacak farklı değerlendirme yöntemlerinin tanımlanıp kullanılabilmesine imkan tanıyacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek Süreç Değerlendirme/Denetleme yazılımının geliştirilmesinde çok katmanlı mimari üzerinde Java, XML, HTML, JSP, servlet teknolojileri kullanılarak geliştirilecek ve veri saklama metodu olarak XML Server teknolojisinden faydalanılacaktır.

CSAAS (Tübitak - Teydeb)

Hypatia (Tübitak - Teydeb)


Günümüz dünyasında şirketler sürekli olarak verimliliklerini arttırmanın yeni yollarını aramaktadırlar. İş akışı (Work Flow Management), İş Süreci Entegrasyonu (Business Process Integration), İş Süreç Yönetimi (Business Process Management), İş Orkestrasyonu (Business Orchestration) gibi kelimeler ile verimlilik artışı, hızla yanyana kullanılan yeni kelimeler haline gelmeye başlamışlardır. İş akışı yönetim sistemleri bu kelimeler arasında en çok duyulan ve en çok ön plana çıkan araçlardır. Köklü bir akademik geçmişi olan iş akış yönetim sistemleri, endüstride ve bilgi sistemi entegrasyonlarında etkin kullanım ve teknolojik popülerlik sürecine son yıllarda girmektedir. Bu projede mevcut iş akışı yönetim sistemlerinin kullanmakta oldukları en iyi teknolojileri (best of breed) daha ileri taşımak, agent ve ontoloji destekli bir iş akışı yönetim sistemi geliştirilmesi projesi öngörülmektedir.

(HYPATIA hakkında detaylı bilgi için)

LIGHTHOUSE Advanced (Tübitak - Teydeb)

Octopoda (Tübitak - Teydeb)


Türkiyedeki finansal kuruluşlara (TCMB; BKM, KKB, İMKB, vs.) günümüz standartlarına uygun bağlantı arayüzleriyle erişilebilmeisini sağlayacak bir altyapı oluşturulması ve bu altyapı üzerinde yerli ve yabancı piyasa aktörlerinin gereksinimi olan ürünlerin geliştirilmesi projesidir.

(LIGHTHOUSE hakkında detaylı bilgi için)

CS-Rapor: Web Tabanlı Gelişmiş Raporlama Aracı

(Tübitak - Teydeb)CS-Rapor: Web Tabanlı Gelişmiş Raporlama Aracının temel özellikleri arasında; geliştirme ortamlarına ve kullanımda olan uygulamalara kolay entegre olabilmesi, devingen raporlama da dahil olmak üzere, liste raporlar, çapraz raporlar, alt raporlar gibi çeşitli raporlama yöntemlerini desteklemesi, günümüzde sık kullanılan dosya formatlarına çıktı üretebilmesi, kolay rapor tasarım arayüzü sunması ve kolay kullanılabilir olması gibi işlevler hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, Türkçe kullanıcı arayüzü ile Türkçe tasarım olanağı sunan, Web üzerinden çalışabilen, veri taşıma ve veri saklama olanaklarını XML teknolojisine dayandıran, tümüyle yerli bir ürün olarak geliştirmek ve bu ürün yoluyla proje maliyetlerini düşürmek amaçlanmaktadır.

XSPEED (CELTIC)

XSPEED, şu anda varolan veya ileride ortaya çıkacak olan XML işleme donanım alt sistemlerinden avantaj sağlayabilmek için ve Servis Amaçlı Hesaplama uygulamalarına izin verebilmek için bir arayüz tanımlayarak ve uygulayarak XML işlemede devrim yapmayı amaçlamaktadır.

Servis Amaçlı Hesaplama, web servislerinden Girişim Servis Terminaline doğru XML mesajlarını kullanarak bilgi transferi yapar. Hesaplama kaynaklarının XML işleme içerisinde etkili, yeterli ve güvenli sonuçlar dağıtması gereksinimi, Servis Amaçlı Hesaplamayı benimsemedeki en önemli engeldir. IBM ve Intel son günlerde bunun özel amaçlı donanım gerektirdiğini ifade etmiştir.

Cybersoft, Merkezi Kayıt Kuruluşu kapsamında gerçek bir sistem üzerinde finansal servis uygulamaları içerisinde teknolojiyi yaymayı amaçlamaktadır.

ReDSeeDS (FP6 )

Modern ekonominin itici gücü olmakla birlikte yazılım geliştirme endüstrisi; kabul edilemez ölçütlerdeki başarısızlıklarla yüzyüze gelmiştir. Bu başarısızlıklar, genelde isterlerin karmaşıklığından (eşbağımlılık ve değişebilirlik gibi) kaynaklanmaktadır. Yazılım geliştirme endüstrisi bu karmaşıklığın yönetimi konusunda, özellikle değişikliklerin takip edilmesi ve geçmiş projelerdeki bilginin yeniden kullanımı konularında sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözülmesindeki en önemli engel; kullanıcı gereksinimleri olarak bilinen problemleri tanımlamak ve uygun çözümleri tekrar kullanmak adına genel olarak kabul görmüş ve kullanımı kolay mekanizmaların bulunamamasıdır.

Bu projenin temel amacı; senaryo tabanlı bir geliştirme yöntemi (belirtim dili ve nasıl uygulanacağını tarif eden süreçler), tekrar kullanım kütüphaneleri ile birlikte destek araçları içeren açık bir çerçeve oluşturmaktır. Genel haliyle tekrar kullanım yaklaşımı durum temelli olacaktır. Tekrar kullanılabilir durum; eşleme ve transformasyonlar yoluyla birbiriyle yakından ilişkili, kullanıcı ihtiyaçlarından nihai çalıştırılabilir uygulamaya kadar uzanan, yazılım geliştirme teknik çıktılarının (modeller ve kod gibi) tamamından oluşmaktadır.

Böylelikle, gereksinim modeli yapısındaki yeni problem tanımı daha önceki gereksinim modelleriyle eşleştirilebilir. Eşleşmeyi takiben bulunan en benzer problemin çözüm bilgisi (model ve kod), tekrar kullanım için ele alınabilir ve henüz kısmen tanımlanmış gereksinimler için uyarlanabilir. Diğer yaklaşımlardan farklı olarak, oluşturulacak çerçevede tekrar kullanılabilir çözümlerin üretimi için gereken emek en aza indirgenmektedir.

Proje; ReDSeeDS Çerçevesi'nin oluşturulabilmesi için gereksinim mühendisliği, meta-modelleme, model transformasyonu sorgu ve çıkarsama tekniklerini en gelişkin teknolojilerle birleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu birleştirme; başlı başına bir yenilik olmanın yanı sıra yazılım geliştirme yaklaşımlarına durum-tabanlı tekrar kullanım temelli, tümüyle yeni bir açılım getirmektedir. Bu yaklaşım, açık olarak elde edilebilir durum sorgulama motorları ve gerçek hayatta gerçeklenmiş çözümleriyle temel olarak "tekrar kullanılabilirliğe dayalı" bir yazılım geliştirme topluluğunun oluşturulabilmesini olanaklı kılacaktır.